Opcje – Część pierwsza

„Opcja” daje nabywcy uprawnienie do sprzedaży, bądź zakupu określonego instrumentu bazowego w przyszłości, po z góry określonej cenie. Z drugiej zaś strony, opcja nakłada na sprzedającego obowiązek wykonania żądania nabywcy do świadczenia przyrzeczonego w umowie …

Powody wchodzenia w transakcje Repo

Repo jest elastycznym instrumentem, który dostarcza użytkownikom liczne korzyści, za pomocą, którego mogą oni pożyczać pieniądze oraz papiery wartościowe. Transakcja składa się z dwóch części („legs”), części stanowiącej transfer zbywanych papierów wartościowych („securites leg”) oraz …

Umowa ramowa Repo (GMRA, MRA, ZBP)

Na rynku mamy dwa dominujące standardy dokumentujące dla transakcji Repo. Wszystkie z nich mają charakter umów ramowych, pod którymi wchodzi się w konkretne transakcje Repo. Pierwszym i najbardziej rozpowszechnionym jest Global Master Repurchase Agreement (GMRA …

Derywaty pogodowe

Ponad połowa wszystkich przedsięwzięć gospodarczych jest uzależniona w całości lub części od pogody. Przykładowo wyciągi narciarskie, przyniosą zysk dopiero gdy nadejdzie zima a wraz z nią opady śniegu, natomiast sprzedaż lodów, napojów chłodzących oraz frekwencja …